2015-05-26 16:00Pressmeddelande

255 000 kr till tre barnlitteraturforskare!

Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela Helen Asklund, Birgitta Theander och Lydia Wistisen varsitt forskarstipendium à 85 000 kr år 2015.

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

Stipendierna delas ut vid en särskild prisceremoni den 10 juni på Svenska barnboksinstitutet.

Helen Asklund, Birgitta Theander och Lydia Wistisen får, utan inbördes rangordning, Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms forskarstipendium med följande motiveringar:

Helen Asklund är fil.dr i litteraturvetenskap och verksam som universitetslärare vid Mittuniversitetet och bibliotekarie på Östersunds bibliotek. I sin avhandling Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass (2008) studerar Asklund svenska åttondeklasselevers receptioner av skönlitterära texter och hur svenskämnets läskulturer formar hur de förhåller sig till läsning. Avhandlingen diskuterar hur litteraturundervisningen i skolan fungerar samt hur elevernas kompetenser kan tas tillvara. Asklund har sedan fortsatt att intressera sig för frågor om barns och ungdomars läsning och litteraturdidaktik, i dag högaktuella ämnen. Hon har bland annat redigerat en volym om lärares pedagogiska metodik i arbetet med litteratur.

Birgitta Theander är fil.dr i litteraturvetenskap och verksam i Lund som lärare. Hon har i sin banbrytande avhandling Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945–65 (2006) gjort en genrestudie över efterkrigstidens flickböcker. Theander ger här helt nya perspektiv på genren och lyfter fram sådant som tidigare inte har blivit uppmärksammat. Hon lägger därmed grunden för en omvärdering av flickboken och avlivar åtskilliga myter om genren och böckernas innehåll. Efter arbetet med sin avhandling har Theander upprättat en förteckning över flickböcker utgivna i Sverige 1925–65 och arbetar nu vidare med det tidiga materialet. Hennes nya studie kommer att kunna klargöra hur samtiden såg på genren samt hur kvinnors yrkesbild och utbildning skildras.

Lydia Wistisen är doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hennes kommande doktorsavhandling Från trappuppgång till gångtunnel. Urban identitetskonstruktion i svensk litteratur för ungdomar tar upp erfarenheter kopplade till storstaden i svensk ungdomslitteratur under 1900-talet och framåt. Avhandlingen vill ringa in de platser och fenomen som har varit viktiga för gestaltningen av ungdomar i litteratur avsedd för dem. Den visar även hur myter om storstaden påverkar den framväxande ungdomslitteraturens uttryck på en rad olika sätt. Wistisens avhandling är både tematiskt och teoretiskt innovativ och kommer att bli ett viktigt bidrag till forskningen.

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Janne Carlsson, Samfundet De Nio av docent Sonja Svensson och Svenska barnboksinstitutet av fil.dr Åsa Warnqvist. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.

Kontakt: Åsa Warnqvist, forskare, Svenska barnboksinsitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se, tel 08-54 54 20 65.

Prisceremoni den 10 juni
Välkommen på prisceremoni den 10 juni. Stipendiaterna presenterar sina respektive forskningsprojekt, mottar stipendiet och så blir det tårta med bubbel.

Tid och plats: Onsdagen den 10 juni, kl. 18.00. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm (T-bana Odenplan). Fri entré. Ingen förhandsanmälan. Arrangeras med stöd från Stockholms stad och Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond.

Vänliga hälsningar,
Lillemor Torstensson
Informatör
lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.