2010-02-03 11:51Pressmeddelande

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium till forskare 2010

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 2010-02-03

 Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium till forskare 2010

Stiftelsen Solkatten (instiftad 1986) har bl. a. till uppgift att ”lämna bidrag till undervisning och utbildning av personer som i vetenskaplig anda forskar kring frågor rörande barnkultur och som därjämte har förmåga att lättillgängligt levandegöra sina forskningsresultat”.  Till detta ändamål har stiftelsens styrelse inrättat ett stipendium som i samarbete med Svenska barnboksinstitutet bereder forskare möjlighet att ”bedriva forskning i svensk eller nordisk barn- och/eller ungdomslitteratur”.  Stipendiet har de senaste två gångerna utdelats till utländska forskare för vistelser på Svenska barnboksinstitutet. Denna gång tilldelas det, i enlighet med stadgan, en ”svensk forskare för främst studier i utlandet”.

Vid juryns sammanträde den 29 januari 2010 beslutades enhälligt att tilldela Mary Ingemansson, doktorand vid Lunds universitet (Språk- och litteraturcentrum), Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium till forskare år 2010.

Mary Ingemansson befinner sig i slutfasen av arbetet med avhandlingen ”Skönlitterär läsning och historiemedvetande i mellanåldrarna”. Ingemansson gör dels en textanalys av författaren Maj Bylocks historiska romaner samt studerar vilken betydelse läsning av historiska romaner har för elevers historiemedvetenhet. Ambitionen är att tillföra kunskaper om hur pedagoger för mellanåldrarna kan använda skönlitteratur som kunskapskälla inom ett tematiskt arbete i samhällsorienterande ämnen samt inom svenskämnet.

Mary Ingemansson tilldelas stipendiet för att under en period deltaga i den välkända forskaren Judith A. Langers forskningsprojekt vid University at Albany, State University of New York, USA.

Stipendiet uppgår till 25 000 kr avsedda att täcka uppehället vid den utländska institutionen. Därtill utgår ett resebidrag om maximalt 15 000 kr. Juryn har bestått av professor emerita Lena Kåreland, docent Sonja Svensson, professor Boel Westin och Svenska barnboksinstitutets chef Jan Hansson.

Information:
Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, tel 08-54 54 20 55, 0707-22 58 01,
e-post: jan.hansson@sbi.kb.se

 

 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.