2017-11-20 09:00Pressmeddelande

Dagens globala politik inskränker den akademiska friheten

null

På internationella barndagen, den 20 november 2017, offentliggör forskningssällskapet International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) en principförklaring med anledning av dagens geopolitiska läge som sällskapet menar inskränker den akademiska friheten.


När IRSCL i somras anordnade sin 23:e biennala kongress i Kanada kunde över 20 procent av de anmälda forskarna inte medverka. Detta på grund av globala ekonomiska klyftor, men också de rådande reserestriktioner som skapar oro världen över.

– IRSCL ser allvarligt på att dagens främlingsfientliga samhällsklimat inskränker den akademiska friheten. Såväl människor som idéer måste kunna röra sig fritt över nationsgränser, säger Lies Wesseling, IRSCL:s ordförande.

Med anledning av detta offentliggör IRSCL en principförklaring som klargör varför öppna gränser är en förutsättning för att forskningen ska kunna blomstra. Principförklaringen offentliggörs som en samling videofilmer där medlemmar ur IRSCL läser förklaringen på sina egna språk (https://www.youtube.com/channel/UCQJXBmrejhFeHCFdfeV6ECQ/videos?disable_polymer=1).

– Vi offentliggör den, på den internationella barndagen, 20 november, för att markera inte bara betydelsen av vår forskning, utan också barnlitteraturens inneboende förmåga att främja empati, inspirera till kreativitet och åskådliggöra en bättre värld, säger Lies Wesseling.

IRSCL är ett internationellt forskningssällskap som ägnar sig åt barn- och ungdomslitteratur och som består av 360 medlemmar från 47 länder. Vartannat åt arrangerar sammanslutningen IRSCL Congress, världens största kongress inom forskningsfältet.

Kontakt:
Elisabeth Wesseling, professor i litteratur, Maastricht, Nederländerna och styrelseordförande i IRSCL, Lies.Wesseling@Maastrichtuniversity.nl

Åsa Warnqvist, forskningsledare på Svenska barnboksinstitutet och ingår i styrelsen för IRSCL, asa.warnqvist@sbi.kb.se

Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=irscl%20international%20research%20society%20for%20children%27s%20literature

IRSCL:s principförklaring

International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) strävar efter att underlätta samarbeten mellan forskare verksamma i olika länder och inom olika discipliner samt att möjliggöra för forskare i olika länder att utbyta information, diskutera yrkesmässiga och teoretiska frågor, och initiera och koordinera forskningsprojekt. Dessa ambitioner speglar den internationella anda som präglar barnlitteraturforskarens studieobjekt. Barnlitteratur och -kultur utvecklas genom en ständig rörelse över lands- och kulturgränser i form av översättning, adaptation och remediering. Vår forskning spelar en viktig roll eftersom vi studerar hur och vad barn läser, skriver, tittar på och leker – kulturella praktiker som inte bara utgör en ovärderlig del av unga människors liv utan också i sin tur formar våra vuxna jag.

Barnlitteratur och -kultur visar också vem som inkluderas i begrepp som ”vår” och ”vi”. IRSCL inser att vi alla bär på en rad olika identiteter och eftersträvar därför en bredd i fråga om forskares akademiska nivå, nationalitet, etnicitet, religion, klasstillhörighet, funktion, könsidentitet, sexuell läggning, kroppsstorlek och ålder. IRSCL uppmuntrar också forskning om hur olika identiteter synliggörs i berättelser för barn och unga. IRSCL anser att det är absolut nödvändigt att internationella forskningssamarbeten främjas och att idéer tillåts röra sig fritt över landsgränser. På så sätt kan vi få insikt om djupt rotade antaganden om olikheter och ta till vara barnlitteraturens förmåga att främja empati, inspirera till kreativitet och åskådliggöra en bättre värld.

IRSCL är också medvetet om att vi, i dagens geopolitiska läge, inte kan ta för givet vikten av intellektuell frihet, akademisk expertis, noggrann och evidensbaserad argumentation och reflektion samt öppenhet inför motsatta åsikter – alla förmågor som gynnas av internationella utbyten och samarbeten. Vikten av detta måste ständigt artikuleras, implementeras och försvaras, såväl inom vårt eget fält som i det globala samhället i stort. IRSCL kan i detta avseende se till sin egen historia. Sällskapet bildades 1969 av forskare från Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike, Spanien och Schweiz under prövande omständigheter politiskt sett, med det pågående kalla kriget, ett delat Tyskland och den sovjetiska militärens reaktion på Pragvåren. Trots detta var initiativtagarna fast beslutna att korsa landsgränser och överbrygga politiska klyftor. Idag bygger vi vidare på det arvet och antar utmaningen än en gång.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.