2021-04-14 07:00Pressmeddelande

Minskad utgivning, färre översättningar och böcker med pandemikoppling

Bokprovningslogga

Minskad utgivning av tryckta böcker, färre översättningar än någonsin och flera böcker med pandemikoppling. Idag presenterar Svenska barnboksinstitutet sin årliga Bokprovning med en genomgång av 2020 års utgivning av barn- och ungdomsböcker.
 
Den sista februari 2021 hade det inkommit 2 037 tryckta barn- och ungdomsböcker till Svenska barnboksinstitutet (Sbi) med 2020 som utgivningsår. Det är 180 titlar (8 procent) färre än 2019. För tredje året i rad minskar alltså utgivningen. Under 2010-talet har utgivningen nått rekordhöjder vilket lett till diskussioner i branschen om en överutgivning.
 
- Det har troligen bidragit till att flera förlag nu fokuserar utgivningen kring ett mindre antal titlar i spåren av minskade genomsnittsupplagor, säger Åsa Warnqvist, forskningsledare på Sbi.
 
Pandemin har spelat liten roll för minskningen, men däremot har den medfört förändrade utgivningsstrategier på förlagen och påskyndat utgivningen i digitala format.
 
När det gäller de tryckta böckerna har utgivningen minskat allra mest bland bilderböcker och ungdomsböcker. Men det är framför allt andelen översättningar som minskat. Översättningarna har inte legat på så låg nivå sedan Bokprovningen startade 1993 (36 procent).
- Det är troligen den lägsta andelen någonsin i den svenska barn- och ungdomsboksutgivningens historia, säger Åsa Warnqvist.
 
Innehållsmässigt är utgivningen i stort sig lik. Med ett undantag. En ny kategori böcker etablerade sig 2020: böcker med tematisk koppling till covid-19 och pandemin.

Till Bokprovning 2021 har fyra gästskribenter anlitats. Litteraturforskaren Ann Steiner, Lunds universitet har tittat på utgivningen av ljudböcker och kan konstatera, förutom att ljudboksutgivningen ökar, att det framför allt är äldre titlar som ges ut men i takt med utvecklingen av olika format sker en successiv förändring. Språkdidaktikforskaren Katarina Rejman vid Stockholms universitet skriver om kapitelboksutgivningen och finner två linjer: mer didaktiskt inriktade böcker och böcker som kräver en estetisk läsning. Hon menar att ett ensidigt fokus på läsförståelse riskerar att motverka den estetiska läsupplevelsen. Det i sin tur kan hindra både läsutveckling och lusten att läsa. Med anledning av den starka samtidsorienteringen i barn- och ungdomslitteraturen har litteraturforskaren Andreas Hedberg, Uppsala universitet, undersökt hur historiska teman tar sig uttryck i utgivningen. Genomgången visar att historien är närvarande och de historiska skeendena är en viktig resurs i böckerna i såväl berättarteknisk som politisk mening. Kulturvetarstudenten Emilia Hellberg skriver och identifierar leken i 2020 års bilderböcker som ett universellt och tidlöst tema som varieras på en rad olika sätt.
 
Hela rapporten finns tillgänglig på www.barnboksinstitutet.se/bokprovning.
 
Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla tryckta barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har sedan 1993 genomfört Bokprovningen.Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.