2009-11-09 08:56Pressmeddelande

Nu bildar vi Lennart Hellsing-sällskapet

Nu bildar vi Lennart Hellsing-sällskapet

Härmed inbjuds alla intresserade till ett konstituerande spektakel den 14 december klockan 18.00 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61 i Stockholm.

Lennart Hellsing-sällskapets ändamål föreslås vara

att samla vänner och intresserade av Lennart Hellsings liv och verk
att stödja spridning av information om Lennart Hellsings författargärning
att främja utgivningen av Lennart Hellsings poesi och visor för barn och vuxna, prosa, dagsverser, libretton och andra texter
att uppmuntra forskning om Lennart Hellsing och hans verk
att vara ett forum för spektakel, fest, poesi, bild, musik och dans i Lennart Hellsings anda.
Förslag till dagordning

§ Spektakel och spektaklets öppnande
§ Val av spektakelledare och spektakelskrivare
§ Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte spektakelledaren justera protokollet
§ Fastställande av dagordning
§ Beslut om Lennart Hellsing-sällskapets stadgar
§ Val av Magister Tjäder till nästkommande årsspektakel
§ Val av Hit-och-Dit till nästkommande årsspektakel
§ Val av styrkusiner till nästkommande årsspektakel
§ Val av revisorer och en suppleant till nästkommande årsspektakel
§ Fastställande av kusintaxa (förslag 200 kr)
§ Presentation av sällskapets logotype
§ Val av valberedning för nästkommande två verksamhetsår
§ Eventuellt val av favoritkusiner
§ Spektakelidéer
§ Övriga ärenden
§ Spektaklets avslutande.

Förslag styrkusiner: Opsis: Susanna Hellsing, redaktör. Hit och Dit: Nisse Larsson, journalist, förläggare. Moster Ester: Lena Runsten, pedagog, redaktör. Kors och Tvärs: Moa Brunnberg, redaktör. Fibbelin: Fibben Hald, konstnär. Magister Tjäder: Jan Hansson, f d rektor och pedagog. En ännu icke namngiven styrkusin.

För förslag till stadgar kontakta nedandstående.

Den som inte kan närvara på spektaklet den 14 december är hjärtligt välkommen att kontakta jan.hansson@sbi.kb.se för vidare information.

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.