2009-09-22 09:46Pressmeddelande

Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond

Martha Sandwall-Bergströms Författarfond
Styrelsen för Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond har beslutat tilldela
Maria Andersson och Annika Gunnarsson, Stockholm, fondens forskarstipendium år 2009. De delar på stipendiesumman 80 000 kr.


Motivering:
Maria Andersson, doktorand vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, får Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfonds forskarstipendium (40 000 kronor) för sitt arbete på avhandlingen om Amanda Kerfstedt, Helena Nyblom och Mathilda Malling [Stella Kleve] åren 1880-1910. Andersson ger i sin avhandling nya perspektiv på för tiden centrala begrepp: barn, sedlighet och kön. Hon demonstrerar i analyser hur barn- och vuxenlitteraturen kontinuerligt förändras och konstrueras i relation till varandra och hon lägger stor vikt vid litteraturens sociologiska och samhälleliga kontexter.

Annika Gunnarsson, doktorand vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, får Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfonds forskarstipendium (40 000 kronor) för sitt arbete på avhandlingen "Alfons Åberg, en samtida bilderbok". Gunnarsson visar i avhandlingen hur bilder i bilderböcker generellt relaterar till andra samtida bilder och hon analyserar förhållandet mellan bild och text ur ett intermedialt och historiskt perspektiv. I fokus för analysen finns en av samtidens mest betydande bilderbokskreatörer, Gunilla Bergström, vars konstnärskap hittills varit alltför obeforskat.

Författaren Martha Sandwall-Bergström (1913-2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja "i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare". Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare "i första hand en barn- och ungdomsförfattare" som publicerat "ett förtjänstfullt prosaverk, gärna centrerat kring de stora existentiella frågorna". Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet.

I styrelsen för Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har dessa företrätts av författaren Janne Carlsson, docent Sonja Svensson och institutets chef Jan Hansson.

Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet, tel 08-54 54 20 55 eller 070 7225801, e-post: jan.hansson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.