2013-03-14 11:22Pressmeddelande

Trender och tendenser i svensk barn- och ungdomslitteratur 2012

Resultatet från Svenska barnboksinstitutets Bokprovning årgång 2012 är här


År 2012 utkom totalt 1761 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är en ökning med 14 titlar (0,8 %) jämfört med 2011 då det utkom 1747 böcker. I en tid då förlagen har ekonomiska problem fortsätter alltså utgivningen alltjämt att öka, om än marginellt. Av årets utgivna böcker är 947 titlar svenska (54 %) och 814 översättningar, vilket innebär att andel svenska original är detsamma som föregående år. Bland översättningsspråken dominerar fortfarande engelskan starkt (63 %). Vi ser en ökning av böcker översatta från de nordiska språken, men däremot en minskning av översättningar från de stora europeiska språken och japanska. När det gäller enskilda kategorier är förändringarna relativt små i jämförelse med 2011, med undantag för faktaboksutgivningen som har ökat med 20 procent. Här är det utgivningen av översatta faktaböcker som har ökat. Den svenska utgivningen har tvärtemot minskat. Det ges ut fortsatt få diktsamlingar, sångböcker och dramatik. Statistiken bygger på det antal böcker som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den 28 februari 2013.

På ytan ser utgivningen av barn- och ungdomslitteraturen i Sverige 2012 inte särskilt annorlunda ut jämfört med 2011. Det är fortfarande en majoritet av kvinnor som skriver litteraturen för barn och unga, och det generationsskifte som Sbi pekade ut vid föregående bokprovning är alltjämt pågående, särskilt i bilderboks- och ungdomsboksutgivningen. Bland huvudpersonerna är det också en dominans av flickor i samtliga kategorier med undantag av bilderböcker och tecknade serier, där pojkarna är i klar majoritet, särskilt när det gäller tecknade serier. Över lag gäller att tidigare starka genrer är fortsatt starka, att utgivningen inom respektive kategori med något undantag är ungefär lika stor som tidigare år, och att det ges ut något fler svenska böcker än översatta.

Men tittar vi närmare på innehållet i böckerna ser vi att någonting håller på att hända som Sbi har valt att sammanfatta under rubriken ”Gränser och gränsöverskridanden”. Att barn- och ungdomsboksförfattare förhåller sig till gränser är inget nytt, men förhållningssättet förändras med den tid verket är skrivet i och under 2000-talet har Sbi sett hur det blir vanligare och vanligare för författarna att utforska gränser och försöka eliminera eller flytta dem. Just detta är särskilt utmärkande för utgivningen 2012, där vi ser hur utforskandet av gränser genomsyrar litteraturen på en rad olika sätt. Författare och illustratörer letar efter nya uttryckssätt i text och bild, de söker nya sätt att närma sig teman och förhålla sig till etablerade genrer samt de målgrupper de skriver för. Sbi har valt att titta närmare på skildringar av sexualiteter (pluralis) och vad vi övergripande kan kalla berättarstrukturer, vilka alltmer präglas av gränslöshet, samt skildringar av klass och etnicitet, där författarna på olika sätt förhåller sig till sociala och etniska gränser.

Rubriken ”Gränser och gränsöverskridanden” känns alltså särskilt relevant 2012, och kanske är det ingen slump att det just 2012 uppstår tre debatter om barnlitteratur i det offentliga samtalet. Diskussionen om hur man gestaltar svarta (debatten om Stina Wirséns gestalt Lilla Hjärtat samt Tintin-debatten) samt hur man förhåller sig till kön i litteratur (”hen”-diskussionen) är i högsta grad en konsekvens av hur media och aktörer i det barnlitterära samtalet ser på barn- och ungdomslitteraturen. Med dessa debatter har åter frågan om vad berättelser för barn och unga får handla om och hur detta får skildras aktualiserats. Kanske är det så att författare och illustratörer, till följd av de senaste årens återkommande krav på en tillrättalagd barnlitteratur, söker dessa nya vägar att utforska och utmana gränserna för denna litteratur och sitt eget skapande?I morgon och på fredag är det dags för Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning, där Sbi sammanfattar utgivningsåret 2012 och presenterar trender och tendenser. Kom och ta reda på hur många barn- och ungdomsböcker som utkom under 2012, vilka trender som var fortsatt starka och vad året hade för nytt att erbjuda. Varmt välkommen!

Dokumentation med statistikbilaga finns tillgänglig på Sbi:s webbplats: http://www.sbi.kb.se/

Kontaktpersoner: Åsa Warnqvist, informatör: 08-54 54 20 51; Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet: 08-54 54 20 55/070-722 58 01; Cecilia Östlund, bibliotekarie: 08-54 54 20 64.

I Sbi:s bibliotek ställs alla barn- och ungdomsböcker från 2012 ut mellan 18 mars och 18 april.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.